UIT-CI Birleşme Kongresi başarıyla tamamlandı

İşçilerin Uluslararası BirliÄŸi – Dördüncü Enternasyonal (UIT-CI)’nin BirleÅŸme Kongresi, 31 Temmuz, 1, 2 ve 3 AÄŸustos günlerinde Arjantin Buenos Aires’te gerçekleÅŸti. Kongrede Latin Amerika, Avrupa, Kuzey Amerika ve Avustralya kıtalarından 14 ülkenin temsilcileri hazır bulundu. Türkiye’den İşçi Demokrasisi Parti GiriÅŸimi’nin, Ä°spanya’dan Enternasyonalist Mücadele (LI)’nin ve Meksika’dan Sosyalist İşçi Partisi (POS)’nin UIT-CI ile birleÅŸmesiyle tamamlanan kongrenin ardından, tüm çabalarını dünya sınıflar mücadelesinin ilerletilmesine ve devrimcilerin birliÄŸine hasreden yeni bir uluslararası devrimci kutup doÄŸdu.

BirleÅŸme Kongresi, iki yılı aÅŸkın bir süredir devam eden ortak çalışmanın; mücadelelerin desteklenmesine dönük olarak birlikte gerçekleÅŸtirilen uluslararası kampanyaların ve politik tartışmaların sonucunda baÅŸarıyla tamamlandı. YoÄŸun bir politik gündemle toplanan kongrede dünya sınıflar mücadelesinin güncel durumu, Filistin direniÅŸi, Kuzey Afrika ve OrtadoÄŸu devrimleri, Avrupa, Venezuela, Arjantin ve önümüzdeki dönemde gerçekleÅŸtirilecek kampanyalar ve görevler baÅŸlıkları tartışıldı. Kongre yeni UIT-CI yönetiminin oybirliÄŸiyle seçilmesi ve dört dilde (Ä°spanyolca, Portekizce, Almanca ve Türkçe), oldukça zengin tartışmalara sahne olan oturumların ardından coÅŸkuyla söylenen Enternasyonal’le sonlandı.

Aynı zamanda kongre sırasında, Filistin halkının mücadelesine ve UIT-CI’nin birleÅŸme kongresine adanan büyük bir kamusal etkinlik düzenlendi. 500’den fazla kiÅŸiden oluÅŸan coÅŸkulu bir kitlenin önünde yapılan konuÅŸmalarda, Ä°srail’in Gazze’ye dönük saldırıları kınandı, hükümetlerden Ä°srail’le olan tüm iliÅŸkilerin kesilmesi talep edildi ve dünya sınıflar mücadelesinin yoÄŸunlaÅŸtığı böylesi bir dönemde devrimcilerin uluslararası birliÄŸinin ve bir dünya partisinin, Enternasyonal’in inÅŸasının yakıcı önemine vurgu yapıldı.


Bizi Kuzey Afrika ve OrtadoÄŸu devrimleri birleÅŸtirdi

Miguel Sorans (Sosyalist Sol – Arjantin)

(Ulusal grupların) yıllardır süren yalıtılmışlığının ve tüm Troçkist hareket gibi Morenist akımımızın da geçtiÄŸi kriz yıllarının ardından, bu birleÅŸmeyi baÅŸarmış olmak çok önemli. Çünkü bu adım farklı bir yöneliÅŸin doÄŸmasını saÄŸlayabilir. Söz konusu birleÅŸmenin henüz oldukça küçük bir adım olduÄŸunun bilincindeyiz. Lev Troçki tarafından 1938’de kurulan Dördüncü Enternasyonal’in yeniden inÅŸa edilmiÅŸ olmasının da henüz uzağındayız. Fakat bu birleÅŸmenin, Enternasyonal’in yeniden inÅŸası stratejik hedefi doÄŸrultusunda gerçekleÅŸtiÄŸini vurguluyoruz. Bu hedefin her ülkede devrimci partilerin inÅŸasındaki ilerlemelerin ve diÄŸer gruplarla ve diÄŸer akımlarla yeni birleÅŸmelerin birer ürünü olarak gerçekleÅŸebileceÄŸinin farkındayız. Bizler, bu doÄŸrultuda gerçekleceÅŸecek giriÅŸimlere tamamen açığız.

Bu baÄŸlamda, kendi deneyimimizi bu yönde bir katkı olarak görüyoruz. BirleÅŸmemiz, ilkesel temeller üzerinden yükselen bir politik ortaklık sonucunda gerçekleÅŸti. Bu ortaklıklığın başında, 2011’de Tunus’ta baÅŸlayan Kuzey Afrika ve OrtadoÄŸu devrimleri, diktatör BeÅŸar Esad’a karşı Suriye devriminin desteklenmesi ve Filistin halkının mücadelesinin yanında olunması gibi, sınıflar mücadelesinin en yakıcı konuları etrafındaki çalışmalarımız yer alıyor. Aynı zamanda, emekçi halka karşı yönetimin hizmetindeki ikili söylemiyle Chavezci akımın başını çektiÄŸi “21. yüzyıl sosyalizmi” adındaki sahte anlayışa karşı ortak duruÅŸumuz, bu çerçevedeki bir diÄŸer önemli noktayı oluÅŸturuyor.

Bu temel ortaklıklar hiç de az değil. Ne yazık ki, devrimci sosyalist olduğunu belirten diğer akımlarla henüz bu ortaklıklara varabilmiş değiliz. Bu ortak politik tutumlardan yola çıkarak, ortak bir çalışma yöntemiyle ve kardeşçe bir ilişki tesis ederek bu birleşmeyi gerçekleştirdik. Sınıflar mücadelesinin merkezi noktalarını ve bu noktalara nasıl müdahale edebileceğimizi tartışmaya her zaman öncelik verdik. Aynı zamanda, ortaklıklarımızı ve farklılıklarımızı tartışmaya da yer verdik. Bütün sorunları çözmüş değiliz, fakat birlikte, güncel sorunlara daha iyi koşullar altında yanıt vereceğimize dair güvenimiz tam.

Yeni enternasyonalist görevler

UIT-CI birleşme kongresinden güçlenerek çıkıyor. Bütün partilerimiz ve gruplarımız, kongrede oylanan merkezi kararları hayata geçirmeyi hedefliyor. Her seksiyonun bir numaralı görevi, ülkesinin koşulları çerçevesinde, işçi ve halk mücadelelerini ve devrimci partinin inşasını ilerletmek için müdahalede bulunmak. Kongre tam da Filistin halkıyla büyük dayanışma seferberliklerinin ve eylemlerinin geliştiği ve aynı zamanda dünyada önemli işçi, halk ve gençlik mücadelelerinin olduğu bir dönemde gerçekleşti. Bütün bu seferberliklerde, emekçiler ve gençler, kapitalist hükümetlere ve her tipten ve renkten sendika bürokrasisine karşı yeni politik ve sendikal alternatif ihtiyacını dile getirdi.

UIT-CI’nin merkezi görevi bu devrimci önderlik boÅŸluÄŸunun aşılmasına katkıda bulunmak. Ortak çaÄŸrımızda iÅŸaret ettiÄŸimiz gibi: “Kapitalizm içinde bir çıkış bulunabileceÄŸini ve bu yıkım makinesinin insanileÅŸtirilebileceÄŸini vaaz eden reformizmi topyekün reddediyoruz. İşçi sınıfının ve halkların, krizin bedelini kapitalistlerin ödemesi için emperyalizme ve hükümetlerine karşı yükselttiÄŸi mücadeleyi daha büyük bir güçle desteklemek adına birleÅŸmekteyiz. Bugün hiç olmadığı kadar açık bir yol ayrımının eÅŸiÄŸindeyiz: Ya sosyalizm ya barbarlık.” Bunun için, devrimci partilerin ve devrimcileri birleÅŸtirecek yeni birlikteliklere açık bir Enternasyonalin inÅŸasını güçlendirmeye devam edeceÄŸiz.


“Dördüncü Enternasyonal’in yeniden inÅŸasında bir adım daha”

Josep Lluis (Enternasyonalist Mücadele – Ä°spanya)

Enternasyonalist Mücadele (LI) için UIT-CI ile BirleÅŸme Kongresi, LIT-CI (Uluslararası İşçi BirliÄŸi – Dördüncü Enternasyonal)’den 2008’de bürokratik biçimde tasfiye edilmemizin ardından, Türkiye’den Ä°DP ile birlikte yürüdüğümüz yalıtışmışlık dönemine son veriyor. Ä°DP ile kurduÄŸumuz Birlik Komitesi ile örgütlerimizin uluslararası inÅŸadan geri düşmemesi için yoÄŸun bir çaba sarf ettik ve bu süreçte UIT-CI ile buluÅŸtuk. BirleÅŸmeye kadar, canlı bir tartışmayla ve her ÅŸeyin ötesinde, Kuzey Afrika ve OrtadoÄŸu devrimlerinin sıcaklığında ve Venezuela’da ChavezciliÄŸe karşı işçi seçeneÄŸinin güçlendirilmesi doÄŸrultusunda üç yıl birlikte yürüdük…

Siyonist devletin Gazze’ye karşı acımasız saldırısı kongre için belirleyiciydi. Ä°srail daha fazla ölüm ve yıkım getirdi fakat Filistinliler arasında deÄŸiÅŸen bir ÅŸey vardı. 2007’de, ambargoyu kınamak adına sendikal bir delegasyonla, Gazze’de gerçekleÅŸen 1 Mayıs etkinliklerine katılma fırsatı bulmuÅŸtuk. O dönemden bu yana acılarla dolu, boÄŸucu ve aynı zamanda demoralize edici bir 7 yıl geride kaldı. Fakat Gazze’den yoldaÅŸlar bugün bize yalnızca bombardımanın durdurulması için deÄŸil, aynı zamanda ambargonun sonlandırılması için mücadele etmeye karar verdiklerini belirtiyorlar.

Buenos Aires’te tamamen dolu eski bir sinema salonunda, Gazze’den işçi bir militanın konuÅŸmasının heyecanla dinlendiÄŸi ve konuÅŸmanın Suriyeli bir yoldaÅŸ tarafından çevrildiÄŸi enternasyonalist bir etkinlik gerçekleÅŸti. Etkinlikte aynı zamanda Suriye devrimiyle dayanışma sloganları da haykırıldı. Arzumuz, tüm dünyada baskıya ve sömürüye karşı mücadele eden emekçilerin ve halkların hizmetinde olan bir uluslararası örgütün inÅŸasıdır.

Kuzey Afrika ve OrtadoÄŸu devrimleriyle birlikte bir diÄŸer ana baÅŸlık Latin Amerika’da mücadelelerin yükseliÅŸi ve Arjantin’de Troçkizmin yapabileceÄŸi sıçrama idi. Devrim perspektifini reddeden pek çok akım karşısında, kongre devrimci mücadelenin yol gösterici kutup olduÄŸunu teyit etti ve bunun için devrimci partilerin ve bir enternasyonalin inÅŸasının gerekliliÄŸini ortaya koydu. Farklılıklar açık ve yoldaşça bir tutumla tartışıldı ve teorik tartışmanın derinleÅŸtirilmesine karar verildi. Kongre, UIT-CI’nin Dördüncü Enternasyonal’in yeniden inÅŸasının motor gücü haline gelmesi için önemli bir adımdı.


Temel kararlar ve kampanyalar

1- Filistin halkına destek

Filistin halkı, katliamcı Ä°srail devletinin geliÅŸmiÅŸ ordusuna ve bombadırmanlarına karşı kahramanca direniyor […] Filistin halkının silahlanma dahil olmak üzere, tüm araçlarla kendini savunma hakkını sahipleniyoruz. […]

UIT-CI soykırımcı saldırıyı kınar ve bu saldırının durdurulması, Gazze üzerindeki canice ambargonun sonlandırılması, tüm hükümetlerin ve uluslararası kurumların Ä°srail’le olan ekonomik ve diplomatik iliÅŸkilerini kesmesi ve Filistin mücadelesinin Siyonist devletin yıkılması ve birleÅŸik, laik, demokratik ve ırkçı olmayan bir Filistin’in kurulması için verdiÄŸi mücadelenin savunulması için, tüm güçleriyle Filistin halkının ve onun kahramanca mücadelesinin desteklenmesine dönük tüm yürüyüşlere ve seferberliklere katılma kararı alır. […]

2- Ä°syancı Suriye halkına destek, Mısır’daki idam cezalarına hayır!

Suriye halkını katleden Esad diktatörlüğünün askeri karşı saldırılarının kısmi baÅŸarısına raÄŸmen, Halep’te ve ülkenin pek çok bölgesinde halkın diktatörlüğü devrimek için sürdürdüğü kahramanca mücadele devam ediyor. Suriye diktatörlüğü, Rusya ve Ä°ran’dan devasa ölçekte bir askeri destek alırken, emperyalizm diktatörlüğün varlığını korumasına dönük suç ortaklığını sürdürüyor.

Ayaklanan halk kesimleri aynı zamanda, İŞID gibi radikal İslamcı silahlı grupların saldırısına maruz kalıyor.

Esad diktatörlüğüne karşı mücadelenin önemli bir parçası, Suriye’deki Kürt halkının mücadelesidir. Bu mücadele aynı zamanda Kürt ulusunun kendi kaderini tayin etmek için yürüttüğü genel mücadelenin bir parçasıdır. Bu mücadelede Kürt halkı aynı zamanda Türk devletiyle ve Kürt halkına saldıran radikal Ä°slamcı oluÅŸumlarla çarpışmaktadır. […]

UIT-CI, Suriye halkının Esad diktatörlüğüne karşı mücadelesiyle dayanışmayı, maddi yardım gönderilmesi kampanyası çerçevesinde, diğer akımlar ve kesimlerle gerçekleştirilecek eylem birlikleriyle güçlendirme kararı alır.

Mısır diktatörlüğünün Müslüman Kardeşlere ve işçi sınıfına dönük cezalandırma yöntemlerini reddediyoruz. Ölüm cezasına hayır! Kovuşturmaların sonlandırılmasını ve politik ve sendikal mahkumların özgürlüğünü talep ediyoruz.

3- Dış borçların ödenmemesi kampanyası

Arjantin’de, Brezilya’da, Güney Avrupa’da ve krizin “dış borç ödemesine hayır” sloganını gündeme getirdiÄŸi diÄŸer ülkelerde dış borçların ödenmemesi, burjuva hükümetlerin bankerlerle danışıklı olarak gerçekleÅŸtirdiÄŸi canice politikaların reddedilmesi, işçi ve halk hareketinin bu talebi temel bir slogan olarak ele almaya çaÄŸrılması ve dış borçların ödenmemesi talebinin ücret, saÄŸlık ve eÄŸitim talepleriyle baÄŸlantılı olarak kullanılarak bu doÄŸrultudaki seferberliklerin güçlendirilmesi.

4- Venezuela: Lara Sosyal Güvenlik Sendikası Genel Sekreteri Osmary Escalona’nın ve Çimento Emekçileri Ulusal Sendikası BaÅŸkanı Orlando Chirinos’un iÅŸe iadesi için kampanya

UIT-CI emekçilerin çıkarları için mücade ettiÄŸi için iÅŸten atılan iki sendika liderinin iÅŸe iadesi için bir uluslararası kampanya gerçekleÅŸtirecektir. Bu durum, gerek kamuda hükümet tarafından gerekse de özel sektörde patronlar tarafından gerçekleÅŸtirilen iÅŸten atma dalgasının bir parçasıdır ve bir kamu iÅŸletmesi olan Dianca tersanesinde tüm sendikal yönetimin ve bir grup emekçinin iÅŸten atılması örneÄŸinde olduÄŸu gibi pek çok iÅŸletmedeki işçiyi etkilemektedir. […] Ä°ÅŸten atmalara karşı, UIT-CI’nin sendikal ve politik düzeydeki baÅŸlıca önderlerinin imzalayacağı bir bildiri yayınlanacak ve bu bildiriye seksiyonlarımızın olduÄŸu ülkelerdeki sendikal ve sosyal liderlerin katılımının saÄŸlanması için çaba sarfedilecektir.

5- Brezilya-Sao Paulo Metrosu’nda iÅŸten atılan işçilerin iÅŸe iadesi için kampanya

Haziran 2014’te gerçekleÅŸen Sao Paulo Metrosu işçilerinin grevi sırasında, eyalet yöneticisi Geraldo Alckmin, işçilere karşı savaÅŸ ilan etti ve 42 grevcinin ve sendika liderininin iÅŸten atılmasına neden oldu. Bunu gerçekleÅŸtirebilmek için arkasına, ülkede halihazırda pek çok grevi ezmiÅŸ olan Dilma hükümetinin (İşçi Partisi-PT) desteÄŸini aldı. UIT-CI, iÅŸten atılan 42 işçinin derhal iÅŸe iade edilmeleri için bir uluslararası kampanya baÅŸlatacaktır.